Lotus Notes - praca z pocztą i bazami danych

wróć


doc wersja.doc


Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do pracowników korzystających z aplikacji w codziennej pracy

Cel

Celem szkolenia jest systematyzacja wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących bieżącej obsługi aplikacji w zakresie korespondencji elektronicznej, planowania czasu pracy oraz korzystania z baz danych Lotus Notes

Stopień trudności

Średnio zaawansowany

Korzyści - czyli czego nauczysz się na szkoleniu

 • Prowadzenia korespondencji z pracownikami, klientami i kontrahentami firmy
 • Wysyłania wiadomości, odpowiadania na wiadomości, przekazywania wiadomości
 • Zarządzania plikami w ramach prowadzonej korespondencji – załączanie plików do wiadomości, odłączani załączników, nanoszenia zmian i odsyłanie plików poprawionych
 • Adresowania wiadomości z wykorzystaniem publicznej i prywatnej książki adresowej
 • Rozróżniania adresatów, powiadomień oraz kopii ukrytych. Przesyłanie informacji do grup
 • Obserwacji dyskusji i wyszukiwania potrzebnych informacji w poczcie
 • Zarządzania wiadomościami poprzez segregowanie wiadomości w folderach i obserwacja w zdefiniowanych widokach
 • Tworzenia wiadomości poprawnych i estetycznych z elementami grafiki, tabel, podziałem na sekcje, listami punktów
 • Definiowania wiadomości automatycznych w trakcie nieobecności w biurze
 • Delegowania prawa korzystania ze skrzynki przez wyznaczone osoby – określania zasad wysyłania i czytania widomości w trakcie delegacji
 • Archiwizacji listów na dysku lokalnym
 • Korzystania z poczty w trakcie podróży
 • Przygotowywania szablonów i brudnopisów
 • Wykorzystania aplikacji do zarządzania czasem pracy i spotkaniami
 • Tworzenia listy zadań, delegowania zadań i nadzorowania realizacji
 • Zapewniania bezpieczeństwa wysyłanym i odbieranym wiadomościom, definiowania ustawień potwierdzenia
 • Definiowania własnych ustawień i preferencji w systemie
 • Zmiany hasła użytkownika
 • Korzystania z własnej skrzynki pocztowej na innym komputerze w firmie – korzystanie z pliku ID na innym komputerze
 • Pracy z wielodostępnymi bazami danych – segregowania baz we własnej przestrzeni roboczej, tworzenie folderów w celu gromadzenia wybranych informacji, wyszukiwania informacji za pomocą budowania zapytań do bazy, korzystania z widoków standardowych, definiowania widoków własnych
 • Pracy zdalnej z bazami Lotus Notes – replikacji baz, definiowania procesu replikacji, replikacji skrzynki pocztowej – zabezpieczenia repliki przed dostępem osób trzecich
 • Kopiowania adresatów do prywatnej książki adresowej,

Szczegółowe zagadnienia

Prowadzenie korespondencji
 • Tworzenie nowej wiadomości
 • Adresowanie wiadomości: rozróżnianie znaczenia pól adresowych TO, CC, BCC, adresowanie danych do grupy odbiorców
 • Tworzenie treści wiadomości: formatowanie tekstu, wstawianie tabel, obrazków, obiektów innych aplikacji, dzielenie treści na sekcje, stosowanie numerowania
 • Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość – obserwacja przebiegu dyskusji
 • Przekazywanie wiadomości innym pracownikom. Obserwacja historii wiadomości przekazywanej. Terminy przekazania
 • Tworzenie wiadomości w brudnopisie
 • Kończenie i przesyłanie wiadomości zapisanej na brudno
 • Tworzenie szablonów dla wiadomości powtarzalnych
 • Załączanie plików do wiadomości, obserwacja zawartości załączników, zapisywanie załączonych plików na dysku, wprowadzanie zmian do plików załączonych – odsyłanie poprawek, pakowanie załączników, kontrola antywirusowa załączników
 • Tworzenie i wysyłanie zakładek (BOOKMARKS) baz danych
 • Obserwacja raportów dostarczenia
 • Zabezpieczenie wiadomości poprzez szyfrowanie i podpis
 • Wysyłanie wiadomości CONFIDENTIAL
Zarządzanie pocztą
 • Zarządzanie korespondencją: usuwanie niepotrzebnych listów, grupowanie listów w folderach – zbieranie wiadomości tematycznie, szukanie wiadomości i informacji w nich zawartych, korzystanie z widoków i folderów wbudowanych
 • Archiwizacja wiadomości, definiowanie reguł archiwizacji, archiwizacja wskazanych wiadomości, zabezpieczanie pliku archiwum hasłem, korzystanie z archiwum, przenoszenie wiadomości zarchiwizowanych do skrzynki pocztowej
 • Definiowanie Out of Office – ustawienie zachowania programu pocztowego w czasie nieobecności pracownika w biurze: ustawienie reakcji, wprowadzenie informacji pomocniczych, aktywacja procesu
 • Delegowanie skrzynki – ustawienie praw zezwolenia wybranym osobom do obierania naszych wiadomości, wysyłania widomości z naszego polecenia lub w naszym imieniu
 • Tworzenia i zmiana hasła do skrzynki i archiwum
Zarządzanie czasem pracy i zadaniami
 • Definiowanie zadań: tworzenie zadania dla siebie, delegowanie zadań dla innych osób, obserwacja realizacji i zaawansowania zadania, zamiana widomości na zadanie
 • Organizacja spotkania: rezerwacja i poszukiwanie wolnego terminu, wysłanie zaproszenia, obserwacja i reakcja na propozycje zaproszonych
 • Przeglądanie i analiza kalendarza: spotkania i terminy realizacji zadań
 • Definiowanie kalendarza pracy
Korzystanie z poczty w czasie podróży
 • Tworzenie repliki skrzynki pocztowej, definiowanie zasada replikacji, replikacja ręczna
 • Tworzenie repliki książki adresowej
 • Wybór profilu pracy: ISLAND, OFFLINE
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości w trybie pracy odłączonej od sieci
 • Obserwacja i rola OUTGOING MAIL
Książki adresowe
 • Wyszukiwanie osób w publicznej książce adresowej, czytanie informacji
 • Tworzenie prywatnej książki adresowej
 • Kopiowanie danych z książki publicznej
 • Dodawanie użytkowników do książki prywatnej
 • Tworzeni grupy odbiorców
 • Zmiana informacji o sobie – zmiana numeru telefonu
Praca z bazami danych
 • Definiowanie własnej przestrzeni roboczej poprzez dodawanie baz wykorzystywanych przez użytkownika – organizacja i porządkowanie
 • Wyszukiwanie potrzebnych informacji z bazy – budowanie kryteriów wyszukiwania
 • Definiowanie własnych folderów
 • Porządkowanie i gromadzenie wybranych informacji we własnych folderach
 • Tworzenie repliki bazy
 • Definiowanie procesu replikacji
 • Zabezpieczanie baz i replik przed dostępem osób trzecich
 • Wysyłanie odwołań do dokumentu w bazie – tworzenie zakładki
 • Definiowanie własnych widoków
 • Korzystanie z własnego pliku ID na innym komputerze w ramach sieci firmowej

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Cena: 1 150 PLNna górę strony
Wersja do druku
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/klient.dhosting.pl/webkris/buleksoft.pl/public_html/inc/Szkolenia.html on line 96