Zarządzanie projektamiW grupie szkoleń Zarządzania Projektami należy wymienić:
 • Zarządzanie Projektami - według IPMA
 • Microsoft Project - szkolenie podstawowe
 • Microsoft Project - szkolenie zaawansowane
 • Zarządzanie zespołem - liderska rola menedżera
 • Narzędzia skutecznej komunikacji - współpraca w zespole
 • Negocjacje i mediacje

Zarządzanie projektami według IPMA


Cel szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników firmy do zmiany w podejściu do prowadzenia projektów w firmie. Zrozumienie całokształtu zagadnień projektowych ma dostarczyć firmie zespołów oraz menedżerów projektów gotowych do prowadzenia projektów metodą zapewniającą firmie jak najlepsze wyniki teraz i w przyszłości.

Dla kogo


Szkolenie skierowane jest do osób, które teraz lub w przyszłości będą menedżerami projektów prowadzonych w firmie lub członkami zespołów projektowych

Korzyści -czyli czego nauczysz się na szkoleniu

 • Prowadzić projekty zgodnie z 4-fazowym modelem "europejskim" (wytyczne IPMA)
 • Zarządzać obszarami projektów: czasem, zasobami, kosztami, jakością, ryzykiem, zespołem projektowym,
 • Rozpoznawać i wyceniać zagrożenia. Planować działania zapobiegawcze, redukujące lub unikające ryzyk
 • Oceniać projekt jeszcze przed przystąpieniem do niego – prowadzić rozpoznanie – poprzez dokładne określenie celów, wymagań, ograniczeń.
 • Kontrolować i zarządzać zakresem projektu
 • Planować działania w projekcie i ich wzajemne zależności – budować sieć czynności oraz harmonogram Gantta, definiować zapotrzebowanie i zaangażowanie zasobów
 • Planować i zarządzać jakością,
 • Czym jest i jaką rolę pełni zespół projektowy – jaki powinien być lider, jak
  powinien pracować zespół – co tworzy i motywuje, nagradzanie i świętowanie sukcesów
 • Definiować budżet projektu
 • Prowadzić projekt w fazie realizacji – monitorować wykonanie i odchylenia, wprowadzać działania korygujące
 • Oceniać projekt i podejmować decyzje za pomocą wskaźników wartości wypracowanej.
 • Prowadzić podsumowanie i rozliczenie projektu w celu poznania słabych i mocnych stron projektu, menedżera i zespołu – tworzenie organizacji samouczącej się

Program szkolenia

WPROWADZENIE
 • Dlaczego zarządzanie projektami jest tak ważnym elementem działalności firmy
 • Skąd wywodzi się zarządzanie projektami.
 • Dlaczego zarządzanie projektami ma przynieść korzyści firmie
 • Czym jest projekt
 • Złoty trójkąt zarządzania projektami – równowaga i konflikt czasu, zasobów i pieniędzy
 • Główne elementy i przesłanki sukcesu – czym jest sukces projektu?
 • Project Manager – kim jest i jaka jest jego rola w projekcie
 • 4-fazowy model prowadzenia projektów w Europie

4-FAZOWY MODEL PROWADZENIA PROJEKTÓW
FAZA ROZPOZNANIA
 • Rzetelna analiza i ocena planowanego projektu
 • Określenie celów oraz zadań jakie ma realizować projekt – precyzyjna definicja projektu, specyfikacja produktu
 • Rozpoznanie ograniczeń
 • Założenie ram budżetowych dla projektu
 • Otoczenie i jego wpływ na projekt
 • Ocena możliwości firmy i opłacalności projektu
 • Ocena zasobów potrzebnych do realizacji projektu – możliwości i dostępność
 • Wstępna analiza zagrożeń – ogólne definiowanie ryzyka

FAZA PRZYGOTOWANIA
 • Precyzyjne definiowanie zadań – budowa struktury podziału pracy,
 • Definiowanie zależności między zadaniami, budowanie harmonogramu prac – wykres Gantta,
 • Przydzielanie zasobów do zadań
 • Ścieżka krytyczna projektu i jej znaczenie dla utrzymania projektu w założonym terminie czasowym
 • Ścieżka krytyczna a łańcuch krytyczny
 • Przygotowanie budżetu projektu
 • Planowanie zarządzania ryzykiem, jakością produktów i projektu, zmianami zakresu, komunikacją

FAZA REALIZACJI
 • Kickoff meeting
 • Pojęcie planu bazowego – obserwacja odchyleń od planu bazowego
 • Monitorowanie realizacji projektu, sprawozdania z realizacji prac projektowych
 • Analiza odchyleń – i działania korygujące
 • Rozwiązywanie problemów – uruchamiania scenariuszy zarządzania ryzykami, nadzorowanie zakresu, wprowadzanie zmian, zmiana czasu i budżetu projektu, motywowanie zespołu
 • Analiza realizacji za pomocą wartości wypracowanej – wydajność kosztów i czasu, szacowany koszt końcowy


FAZA ZAMKNIĘCIA
 • Formalne zamknięcie projektu
 • Badanie opinii klienta i zespołu projektowego
 • Ocena realizacji projektu – dobre i słabe strony
 • Zebranie doświadczeń na przyszłość – firma jako organizacja samoucząca się

OBSZARY ZARZADZANIA PROJEKTEM
 • Zarządzanie ryzykiem – przewidywanie ryzyk (burza mózgów, listy kontrolne ryzyk, Analiza SWOT, diagram ISHIKAWY), jakościowa wycena ryzyka, planowanie działań na ryzyka (unikanie, przeciwdziałanie, minimalizowanie, przeniesienie)
 • Zarządzanie zakresem projektu – definiowanie metody zarządzania żądaniami zmian – przyjmowanie zgłoszeń, analiza i wycena zmiany, decyzja o zmianie, powiadamianie – rola PM i zespołu oceniającego)
 • Zarządzanie komunikacją – definiowanie kanałów i metod komunikacyjnych, rozpoznanie zagrożeń i problemów w komunikacji, definiowanie formularzy i narzędzi komunikacji
 • Zarządzanie jakością – definiowanie jakości, sposobów i mierników pomiaru, kontrola i plany naprawcze
 • Zarządzanie kosztami – planowanie budżetu projektu, źródeł finansowania, ocena wydajności budżetu, szacowanie kosztu końcowego na podstawie wydajności kosztów i harmonogramu, zmiany w budżecie


ASPEKT LUDZKI PROJEKTÓW
 • Zespół projektowy – budowa zespołu, dobieranie kompetencji, faza szturmowania, znaczenie zaufania, komunikacja w zespole, wspólnota celów, integracja, nieformalny lider, osoby marudne
 • Miejsce ludzi w strukturze organizacyjnej firmy a ich udział i zaangażowanie w projekcie
 • Motywacja
 • Reakcja na zmiany
 • Project Manager i jego rola w zespole projektowym
 • Project Manager jako liderna górę strony